Lunds universitet

Lunds universitet, som grundades1666,är  idagett avde största,äldstaochbredasteuniversiteti Skandinavienochär rankasbland världens100 bästauniversitet.Lunds universitet harett utmärktakademiskt ryktemedettstortantalgästprofessoreroch internationellastudenter.

Medåttafakulteter
omfattar universitetetsverksamhet utbildningochforskninginom teknik,naturvetenskap, juridik,samhällsvetenskap, ekonomi,medicin,humaniora,teologi,konst,musik och teater.

Omkring47000studenter läser viduniversitetet, som har ca6800anställda.Huvuddelenav universitetetsverksamhet är iLund,menettantalutbildnings-ochforskningsinstitutionerär baseradeiMalmö.UniversitetetharocksåettväxandecampusiHelsingborgsamtTrafikflyghögskolaniLjungbyhed.

Sidansvarig: itht.luse | 2013-09-02