Program

Program för HT‐fakulteternas inspirationskonferens

Det övergripande temat för inspirationskonferensen är "levande lärmiljöer". Temat kan tolkas brett och kan bl.a. handla om den sociala lärmiljön, samspel mellan student och lärare, kollegialitet, sociala och fysiska miljöaspekter av undervisning, tillit, praktik som en del av lärmiljön, virtuell och digital lärmiljö etc. Dagen inleds med en keynote-föreläsning av Katarina Mårtensson (AHU) och Torgny Roxå (Genombrottet) och följs därefter av en rad sessioner. Alla aktiveter under dagen äger rum på humanist- och teologcentrat LUX på Helgonavägen 3 i Lund. Presentationer omfattar 30 minuter, med 15-20 minuters inledande anförande och utrymme för 10-15 minuter diskussion och frågor. Workshop omfattar 60 minuter där deltagarna ges möjlighet att aktivt prova en metod, sätta sig in i och diskutera ett material, eller på något annat sätt vara aktiva i sessionen. Rundabordssamtal omfattar 60 minuter. Bidragen ska vara problematiserande och fokusera en fråga, där deltagarna inbjuds att aktivt delta i en öppen diskussion.

I år välkomnar vi särskilt bidrag på följande teman:

  • levande lärmiljöer
  • kursutveckling
  • forskningsbaserad utbildning och utbildningsbaserad forskning
  • forskarutbildningen som lärmiljö
Givetvis är även bidrag med annan tematik välkomna.
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2018-10-22