lu.se

Forum för textforskning (FoT) 13

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Plenarföreläsare

  • Yvonne Lindqvist, ställföreträdande föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet: Dagens översättningsvetenskap och morgondagens – texten i centrum​?

  • Jack Andersen, ansvarig för centrum för genreforskning, http://genre.ku.dk/, Københavns universitet: Digitale medier, genre og kommunikative handlinger.