Praktisk information

Konferensen pågår tisdag lunch till och med onsdag lunch och antalet deltagare är begränsat till ca 40. Vi tar ingen avgift för deltagande i konferensen och bjuder på samtliga måltider, medan deltagarna själva står för resor och logi. För urval av sessioner och deltagare ansvarar Marie Cronqvist och Alexander Maurits. Konferensens mest intressanta bidrag kommer att erbjudas att ingå i en efterföljande publikation. Keynote-talare på konferensen är: - Cecilia Ferm Thorgersen är professor i musikpedagogik vid Luleå Tekniska Universitet. Demokrati och inkludering är teman som präglar hennes forskning likväl som undervisning på alla nivåer, inom och utom institutioner, främst inom musikområdet, men även inom eteriska ämnesområden, samt inom högre utbildning i stort. Arbetet kring seminariemodeller är genomfört tillsammans med Ann-Christine Wennergren, Högskolan i Halmstad. Cecilia Ferms presentation "Att ge och ta respons" handlar om att ge och ta respons är akademiska kompetenser som behöver läras och tränas. I presentationen kommer hon att ta utgångspunkt i en seminariemodell Högre textseminarier baserade på skriftlig respons som prövats och undersökts i varierade akademiska kontexter. Utifrån teorier om dialog, samspel och lärande har ett arbetssätt med sikte på gemensam förståelse, delaktighet, bekräftelse och utmaning arbetats fram. Inom denna ram har det visat sig hur viktig atmosfär, distans till texten, tydlighet, och att dela text är för utvecklingen av responskompetens – vilket kommer att finnas i fokus för hennes reflekterande inlägg. - Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet.
Han intresserar sig främst för kulturanalys av vardagsliv - både i den akademiska världen och på andra arenor. Han har bland annat skrivit om känslor och konsumtion, medieliv och resan som upplevelseform. Hans presentation "Seminariet som känslorum" tar upp följande frågeställningar: Vad för slags rum är seminariet? En övningsplats, ett forskarlabb, en kapplöpningsbana eller en  akademisk marknadsplats? Orvar Löfgrens utgångspunkt är hur känslor tar plats i seminariet och inte minst då som en slags moralisk ekonomi med oskrivna regler för kommunikation och idéutväxling. Är seminariet en seg akademisk form eller var gårdagens seminariekulturer väsensskilda från dagens? För mer information om själva projektet ”Det goda seminariet” se www.ht.lu.se/projekt/798
Sidansvarig: itht.luse | 2015-04-07