Program

Onsdagen den 26 april
Hörsalen, Språk- och Litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12


14.00 Registrering, kaffe

15.00 Välkomnande, prorektor professor Eva Wiberg

Dikter för tillfället, en översikt

15.15 Stina Hansson, Dikt i drängtjänst eller de bästas vädjobana

15.45 Kristi Viiding, Occasional Poetry in the Early Modern Livonia and Estonia

16.15 Christina Svensson, En genre i förändring. Esaias Tegnérs tillfällesdiktning

16.45 Frågor och samtal

Kort paus för dryck

Akademien som tillfällets rum

17.15 Lars Burman, Vän- och klientdiktning i akademiska dissertationer under svenskt 1600- och 1700-tal

17.45 Arne Jönsson, Latin i bunden form i ett ungt universitet

Musik för tillfället

18.00 Maria Schildt, Musiken vid bröllop och begravningar i 1600-talets Stockholm

18.30 Frågor och samtal

20.30 Barockmusik i foajén, SOL
Kanerva Juutilainen, violin
Dohyo Sol, luta

Torsdagen den 27 april
Hörsalen (SOL)


8.30 Johanna Akujärvi, Tillfällesdikter på humanistgrekiska

9.00 Fredrik Tersmeden, ”Then för sin ogemena Lärdom och Dygd widtberömda Lycka Sophia Friis”. Om en dansk-svensk skaldinnas begränsade produktion sedd i relation till hennes levnadsomständigheter och hennes ryktbarhet

Begravningen som diktens tillfälle

9.30 Þórunn Sigurðardóttir, Does genre matter? Reading and interpreting 17th-century Icelandic funeral poetry

10.00 Kaffe

10.30 Frågor och samtal

10.45 Boris Dunsch, Quanta mulcebas aures dulcedine nostras. The Epicedia on Marcus Bernhardinus (Greifswald 1663)

11.15 Daniel Möller, Gothia me genuit. Svenska autoepitafier från tidigmodern tid

11.45 Elena Dahlberg, Epitafium som invektiv. Otryckta smädeskrifter i lapidarisk stil om Karl XII:s död

12.15 Lunch

13.30 Frågor och samtal

Tillfällesdikternas materialitet

13.45 Anna Perälä, ”Wärcket prisar Mästaren”. Tillfällesdikter till boktryckare och konstförvanter

14.15 Peter Sjökvist, Mot studenternas missbruk av boktryckarkonsten

14.45  Jan Drees, Hand i hand. Nåra anmärkningar till bildmotivens symbolik och tradition vid bröllop i det tidigmoderna norra Europa

15.15 Kaffe

15.45 Frågor och samtal

16.00 Stefan Ekman, Tillfällesdikt i Dagligt Allehanda 1775

16.30 Dag Hedman, ”Auf, auf, mein Geist!” Om arbetet med digitaliserade 1600-talslibretti

17.00 Cajsa Sjöberg, Till Annas bröllop 1627. Några tillfällesdikter på latin i Peder Winstrups Epigrammata

17.30 Frågor och samtal

Fredagen den 28 april
Hörsalen (SOL)


Tillfällesdikt i statens tjänst

8.30 Sebastian Olden Jørgensen, Fra adelsvælde til enevælde i leijlighedsdigtningens spejl

9.00 Nils Ekedahl, Panegyrisk offentlighet. Hyllning som offentlighetsform i det tidigmoderna Sverige

9.30 Arsenii Vetushko-Kalevich, En historiografs verser. Tillfällesdiktning av Johannes Widekindi

10.00 Kaffe

10.30 Frågor och samtal

10.45 Andreas Hellerstedt, ”Far fort, wår Unders-Kung til thet Tig Herren drifwer”. Undermän, hjältar och Sveriges fall i Brenners, Lohmans och Freses tillfällesdikter

Tillfällesdikt och samhällsbalans

11.15 Jennie Nell, Dygdeetikens roll i tillfällesdiktningen till Gustaf III under ryska kriget

11.45  Kristiina Savin, ”Ach hielp oss i wår nöd!” Versifierade suppliker 1700-1780

12.15 Lunch

Byte till sal L 503 (SOL)
13.30 Frågor och samtal

13.45 Verner Egerland, Den gudomlige Aretino. Tillfälliga eloger och nidskrifter i renässansen

14.15 Valborg Lindgärde, Underdåniga lyckönskningar och vänskapliga gåvor. Uppvaktningar på vers inför ett nytt år

14.45 Frågor och samtal

15.00 Avslutning
Sidansvarig: itht.luse | 2017-05-02