6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών

Lund, 4-7 Οκτωβρίου 2018