Call for papers

Du kan anmäla intresse att medverka med presentation, workshop eller rundabordssamtal genom att ladda upp ett abstract om max 300 ord på registreringssidan senast den 12 maj. Uppgifter som ska framgå av abstract är namn, ämne/institution, e-postadress, typ av bidrag (presentation, workshop eller rundabordssamtal), kortfattad presentation av de tänkta bidraget och, i förekommande fall, upplägg samt fråga som fokuseras vid rundabordssamtal. I år välkomnar vi särskilt bidrag på följande teman:
  • kursutveckling och kursvärderingar,
  • examination och bedömning,
  • UKÄ-utvärderingarna som pedagogisk möjlighet,
  • att lyckas och/eller misslyckas som lärare,
  • användning av nya medier/teknologie som stöd för lärande.
Insända abstract bedöms av programkommittén utifrån följande kriterier:
  • bidragets relevans och intresse för HT-fakulteternas lärare,
  • bidragets potential att skapa seriös diskussion om undervisning och lärande,
  • bidragets förankring i pedagogiska resonemang,
  • bidragets anknytning till publikationer genom relevanta referenser.
Besked om bidraget kan beredas plats i programmet ges i slutet av maj. Accepterade bidrag presenteras på konferenshemsidan, där presentationerna introduceras och sammanfattas i ett paper på 1500-3000 ord. Teman för workshopar och rundabordssamtal presenteras mer kortfattat. Papers ska laddas upp på registreringssidan senast den 1 september. Efter konferensen ges medverkande möjlighet till att revidera sitt paper, vilket sedan kan komma att publiceras i den antologi som HT-fakulteterna planerar att ge ut.
Sidansvarig: itht.luse | 2014-05-09