Konferensbidrag

Teman

Konferensen är tänkt att bli återkommande. Vid detta första konferenstillfälle vill skapa en bred bild av forskningslandskapet från makro till mikronivå och därigenom lägga grund för ökad samverkan samt tematik för kommande konferenser. Teman (delvis baserat på Tight, 2012) som vi föreställer oss kan vara aktuella är: Forskning om undervisning och lärande i högre utbildning: exempelvis undervisningsdesign, pedagogiska utmaningar, bedömning, examination, e-lärande, progression, läroplan osv Forskning om forskningsutbildning: exempelvis handledarskap, lärande, organisation och ledning, internationalisering, intersektionalitet Forskning om studenters upplevelse, erfarenheter och medverkan: exempelvis mångfald, intersektionalitet, delaktighet, aktörskap, särskilda behov Forskning om kvalitet: exempelvis synsätt, system, spänningar, utveckling, stöd, processer och granskning Forskning om system, policy och politik: exempelvis förutsättningar, styrningsmodeller, spänningar, finansiering, implementering, utvärdering, meriteringsmodeller Forskning om ledning och organisation: exempelvis akademiska kulturer, kollegialitet, ledningsmodeller Forskning om lärar- och handledarskap: exempelvis rollkonflikter, kompetens, karriär Forskning om den högre utbildningens samhällsroll: exempelvis medborgerlig bildning, marknadifiering, hållbarhet, relationen till vår tids utmaningar, kunskapssyner, internationalisering Vi hoppas på deltagare från många olika fält och discipliner. Bidrag kan vara konceptuella, empiriska, teoretiska, kritiskt problematiserande eller erfarenhetsbaserade. Bidrag skickas senast den 15 januari 2018 till forskninghuahu.luse

Format

Vårt mål är att konferensen ska erbjuda så många tillfällen som möjligt för dialog och hoppas att deltagarna, oavsett bidragsformat, gör ansträngningar för att få till stånd diskussioner.
Bidrag kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska

Paperpresentation

30 min, varav minst 10 minuter till frågor och diskussion. Abstract om högst 600 ord.

Seminarium

60 min, varav 20 min presentation/inledning följt av 40 min diskussion. Abstract om högst 1000 ord vilket ska innehålla både ett abstract samt förslag på hur den efterföljande diskussionen ska läggas upp.

SIG-förslag

60 min, för diskussion. Förslag på tema för särskild intressegrupp (SIG) skickas in i form av förklarande titel och abstract som både förtydligar och motiverar SIG-förslaget. I texten bör framgå bakgrund till förslaget, ev tidigare forskning, ev avgränsning, frågeställningar samt någon form av framåtblickande syfte för gruppen. Högst 1000 ord. Om två förslag är snarlika kommer programgruppen att kontakta författarna för att om möjligt slå ihop förslagen till ett, eller tydliggöra skillnaderna ytterligare. De som får förslag antagna ombeds att efter konferensen skriva samman en kort reflektion utifrån diskussionerna. Reflektionerna från SIG-grupperna kommer därefter att läggas ut på konferensens hemsida.

Granskning

Alla bidrag granskas kollegialt (peer review) och vid bedömning tas hänsyn till bidragens vetenskapliga kvalitet och relevans. Bidrag i form av seminarier och SIG-förslag bedöms även utifrån deras potential att skapa diskussion. ________________________ Tight, M. 2012. Researching higher education. 2nd edition. Buckingham, UK: SRHE/Open University Press.
Sidansvarig: marita.ljungqvistahu.luse | 2017-10-17