IASS 2010

28. IASS-studiekonferensen

Översättningadaption, interpretation, transformation

Lunds universitet
3 − 7 augusti 2010
Efter den minnesvärda och givande konferensen i Gdansk 2008 – med temat Nordisk drama. Fornyelser og transgresjoner – är det nu dags att se fram emot nästa konferens, som äger rum i Lund 3 – 7 augusti 2010. Det är första gången sedan 1986, då konferensen ägde rum i Göteborg kring Det moderna genombrottet i Skandinavien, som IASS har haft sitt möte i Sverige och bland annat därför är vi stolta och glada att kunna invitera er till Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Temat blir denna gång Översättning –adaption,interpretation, transformation, det vill säga översättning – i bred mening. Att vi kallar det ”i bred mening” betyder att det inte rör sig om någon konferens för översättningsspecialister. Tanken är att alla som sysslar med litteratur och andra medier – inte minst skandinavister – i själva verket sysslar med översättning, mer eller mindre hela tiden. Vi läser litteratur som är översatt, vi sysslar med förståelse och tolkning, vi diskuterar betydelser från och emellan olika koder, diskurser, genrer och medier, vi översätter och undervisar i ”nabosprog”. Vi studerar – kontrastivt – villkor för bokutgivning och kulturutbyte, impulser och influenser, transporter och flöden i olika riktningar. Redan i Gdansk aktualiserades en rad mekanismer kring överföring och adaptioner av olika slag, från pjästext och scenanvisningar till föreställning, från skandinaviska språk till andra, från en konstart till en annan. Översättning – i bred mening – aktualiserar snart en svärm av närliggande begrepp som ger en antydan om den mängd av ämnen som är möjliga att ta sig an, i föreläsningar, papers och diskussioner. Begrepp som adaption, belles infidèles, imitation, selektion, formatöverföring, transformation, traduction, traditore-traduttore, tolkning, reception, iscensättning, transculturaçion, parodi, misreading, parafras, interlingvistiska, intersemiotiska och intralingvistiska processer – listan kan göras mycket längre – pekar alla mot de produktiva processer som är involverade i skapandet av och spridandet av nya och ”gamla” kulturella artefakter (som därmed blir nya).
Det är vår tanke att konferensen läggs upp kring några övergripande ämnen, som formuleras lite slagordsmässigt nedan.
Vad är översättning ? Filosofi, språkfilosofi, poetik, lingvistik; aktuella frågeställningar och historiska synpunkter; författare, kritiker och forskare har gott om föreställningar om vad översättning är. Aktuella forskningsinriktningar och institutionella sammanhang; var och hur sysslar man med översättning; ”translation studies”; receptionsestetik; intermediala studier.
Litteraturhistoria och översättning Den översatta litteraturen och dess roll i en given litteraturhistorisk situation; ”systemet” som alternativ till den nationella, kronologiska historien; bokhistoriska djupdykningar, kulturspecifika tolkningar och anpassningar, receptionshistoria. Enskilda författarskap och individuella initiativ – översättningens betydelse i den skapande processen hos en rad skribenter; viktiga översättargärningar som är värda att uppmäksamma.
Import Härunder inte minst vågor av influenser utifrån under senare decennier (den latinamerikanska ”boomen”, chick lit, language poetry etc), introduktioner av nya röster, från olika delar världen – när, hur, under vilka betingelser ? Succéer, bestsellers, förbisedda miljöer och genrer, kulturpolitiska och kommersiella förutsättningar, individuella insatser och aktuella förlagsinitiativ. Textanalyser, filologiska detaljer, bredare sonderingar.
Export Hur ser flödet ”ud af huset” ut i de olika nordiska länderna? Kulturpolitiska insatser, översättningar till de traditionella miljöerna, men också till nya länder och kulturer. Mottagandet och översättningen av skandinaviska författarskap och bestämda genrer i (vilka?) delar av världen. Framgångshistorier, viktiga insatser på lokal nivå. Språkliga observationer, kreativa lösningar, innovationer och missförstånd. Nordisk trafik Intresse- och influensvägar mellan de nordiska länderna, historiskt och aktuellt, tendenser och individuella fall; förlags- och tidskriftsinitiativ; erfarenheter från nabosprogsundervisning, ordboks- och lärobokssituationen, mediasituationen; formatöverföringar; juridiska förhållanden. Under våren 2009 kommer diskussionen kring temat och de ovan, lite abstrakt skisserade underrubrikerna att fortsätta och finslipas. Vi ser fram emot frågor och – inte minst – önskemål och förslag, när det gäller att konkretisera vad enskilda föreläsningar, papers och diskussioner ska handla om. Tidigt under höstterminen 2009 kommer vi att sända ut ett ”call for papers”, där vi ber er anmäla er till konferensen och ger upplysningar om när anmälan och abstracts skall skickas in och när konferensavgiften skall vara oss tillhanda. Under våren 2010 kommer vi sedan att ställa samman programmet och förse er med alla de upplysningar som behövs.


Lund i februari 2009
Per Erik Ljung,
IASS president
Välkommen att kontakta organisationskommittén: Per Erik Ljung och Claes-Göran Holmberg, e-postadress iass2010litt.luse
Sidansvarig: itht.luse | 2010-09-13