Förord

Den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) ägde rum i Lund 3–7 augusti 2010 och hade som övergripande ämne Översättning – adaption, interpretation, transformation. 241 deltagare hade anmält sitt intresse och 225 kom till Lund, för att lyssna till och diskutera närmare 200 föredrag kring översättning – i vid mening. I det Call for papers som hade sänts ut med inbjudan föreslogs att föredragen kunde falla under rubriker som ”Vad är översättning?”, ”Litteraturhistoria och översättning”, ”Import”, ”Export” och ”Nordisk trafik” och gensvaret blev överväldigande. Över 70 sessioner arrangerades, oftast utifrån tematiska synpunkter. Fyra keynote-speakers slog bokstavligen an tonen och angav några viktiga teman i sina föreläsningar som i hög grad bidrog till den gemensamma referensramen och de många livliga diskussionerna. Lars Kleberg, professor vid Södertörns högskola i Stockholm och initiativtagare till ett nytt svenskt översättarlexikon talade om ”Översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien”. Jens Normann Jørgensen, sociolingvist och professor vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns universitet, problematiserade själva språkbregreppet i ”Languagers, Languaging, Language, and ’Languages’”. Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, pekade på aktuella tendenser i interaktionen mellan medier i ”Pictures in the Typewriter, Writings on the Screen. Stieg Larsson, Ingmar Bergman and the lure of media appropriations” och författaren Sigrid Combüchen gav en rad synpunkter på hantverket och det stora uppdraget i ”Bridges and abridgments”. Vid en session kring översättningen av hennes verk till engelska framträdde den norska lyrikern Eldrid Lunden med uppläsning. Bland arrangemangen utöver föreläsningarna och arbetssessionerna kan nämnas en litterär afton med en öppen scen, där inte så få av konferensdeltagarna framträdde med egna dikter, uppläsningar och översättningar. Det gjordes också utflykter, en till Österlen, med besök bland annat i filmproduktionens Ystad och vid Ales stenar och en till Kullen i nordvästra Skåne, med Krapperups slott och Mölle som några av anhalterna. Vid konferensens generalförsamling7 augusti 2010 valdes en ny styrelse, med Ivars Orehovs (Riga) som ordförande och Maria Sibinska (Gdansk) som sekreterare. Till övriga styrelsemedlemmar utsågs Per Erik Ljung (Lund), Petra Broomans (Groningen), Anker Gemzøe (Ålborg), Unni Langås (Agder), Malan Marnersdottir (Torshavn), Sven Rossel (Wien) och Karin Sanders (Berkeley). Den 29:e IASS-konferensen 2012 kommer att äga rum i Riga, Lettland och ha som tema ”Litteraturen och lagen”.  Redan vid IASS-konferensen i Gdansk 2008 diskuterades möjligheten att ersätta eller komplettera den sedvanliga konferensvolymen med en nätpublikation. Med tanke på det stora antalet föredrag ter det sig denna gång rimligt att gå till väga just så. Vi publicerar här 133 föredrag från konferensen. Vi planerar också att på basis av föredragen ge ut en mindre, tematiskt strukturerad volym i bokform, som kommer att sändas till alla som deltog i konferensen. Vi har valt att lägga upp denna nätvolym i alfabetisk ordning, efter föredragshållarnas namn. Alternativet, att ordna materialet i tematiska grupper, tedde sig mindre attraktivt när vi insåg att de flesta bidragen med fog skulle kunna inordnas under flera olika rubriker – ordningen skulle te sig alltför godtycklig eller rent av missvisande Några mönster bland föredragen går det naturligtvis ändå att se. I en inledning görs ett försök att teckna några linjer i det omfattande materialet och peka på möjligheter som öppnar sig via studiet av översättning. Vår förhoppning är att det ska gå lätt att orientera sig bland de många texterna – och att föredragen och perspektiven ska visa sig kunna vara användbara.  Ett stort tack till alla bidragsgivarna!  Lund i april 2011 Claes-Göran Holmberg Per Erik Ljung
Sidansvarig: itht.luse | 2011-05-25